ស្តាប់សមេ្លង
Multimedia


gosananda
ស្តាប់ធម្មទេសនារឿងនគរកាយពីសមេ្តចមហាឃោសនន្តា

ពីដើមដល់ចប់

 

 

 

scan00020 ស្តាប់ធម្មទេសនារឿងស្រលាញ់ជាតិខ្មែរពីព្រះ

មហាបណ្ឌិតហុក សាវណ្ណ អគ្គបណ្ឌិតបុ៑ត សាវង្ស និងព្រះ

គ្រូវិបស្សនាសំ បុ៑នធឿន តាំងពីដើមដល់ចប់

 

 

 

scan0012


 ស្តាប់ធម្មទេសនាអំពីបុណ្យពិសាខបូជានិងធម្មសាកិច្ឆាផ្សេងទៀតពី

ព្រះភិក្ខុវោទានោ តាំងពីដើមដល់ចប់